Polityka prywatności RODO

Jesteś tutaj:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Szastaj prowadzący działalność gospodarczą pod frmą Usługi Wysokościowe Grzegorz Szastaj z siedzibą w miejscowości Gryfno ul. Krasińskiego 107/3, NIP: 8581579921 REGON: 812651677.
2. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy na usługi wysokościowe ( art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ), w tym w celu dokonywania rozliczeń publicznoprawnych z Urzędem Skarbowym oraz innymi organami władzy publicznej;
3. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych aniżeli wskazane powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w szczególności

 • a) w celach związanych z obsługą informatyczną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i informacji u administratora, w tym w szczególności w zakresie zarządzania urządzeniami mobilnymi, administrowania dostępami i uprawnieniami do systemów i aplikacji;
 • b) w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fzycznego, w tym w zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących;
 • c) w przypadkach gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;

4. W przypadkach innych aniżeli wskazane w pkt. 2) i 3) powyżej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2) i 3) powyżej celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z administratorem, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu w zakresie określonym w pkt. 4) powyżej, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 • a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • b) prawo do ich sprostowania,
 • c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy:
  • • osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięcia danych żądając w zamian ich ograniczenia,
  • • administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • d) prawo do cofnięcia zgody w zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • f) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:
  • • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • • osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • • osoba której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 • g) prawodoprzenoszeniadanych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy o usługi wysokościowe oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora opisanych wyżej. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych może stanowić, w zależności od okoliczności, przeszkodę lub utrudnienie przy zawieraniu umowy oraz świadczeniu usług. Podanie innych danych niż wynikających z przepisów jest dobrowolne. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2) 3) i 4) powyżej, Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 • a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, (np.: US, ZUS)
 • b) pracownikom administratora oraz osobom współpracującym z administratorem w zakresie i w celu niezbędnym do wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy, w tym w celach kontaktowych, w imieniu i na rzecz administratora;
 • c) podmiotom wspierającym administratora w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz administratora, tzw. Procesorzy danych.
 • d) firmom kurierskim i pocztowym w celu wysłania do Pani/Pana przesyłki;
 • e) operatorom telekomunikacyjnym w celu wysłania do Pani/Pana wiadomości SMS;
 • f) innym podmiotom, na Pani/Pana życzenie lub po uzyskaniu od Pani/Pana odrębnej zgody.

10. Powyższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.